Proč se zapojit?

Váháš, jestli se ještě v průběhu studia zapojit do dění na KEP? Prací na našich projektech lze získat cenné zkušenosti a kontakty, můžeš se dostat do našich laboratoří a používat nejmodernější vybavení a k tomu si i něco přivydělat. Studenti, kteří u nás působí, jsou rovnocenní partneři a považujeme je za důležitou součást naší katedry. Pokud se k nám připojíš, můžeš se s námi podívat nejen na zahraniční i tuzemské konference, ale i na další zajímavé akce. Případně můžeš sám zjistit, jaké to je konferenci pořádat.

Jak se zapojit?

Závěrečná či diplomová práce

Každý rok nabízíme mnoho zajímavých závěrečných a diplomových prací zaměřujících se na současná témata. Pokud by sis z témat nevybral, není problém vypsat ti jej na míru. Napiš buďto někomu, o kom si myslíš, že by se mohl daným tématem zabývat anebo se jednoduše zeptej svého cvičícího/přednášejícího, určitě ti poradí. Přehled zajímavých prací, na kterých u nás už studenti dělali najdeš níže.

Spolupráce na projektech

Zaujal tě některý z projektů uvedených na našich stránkách? Budeme rádi, když na něm budeš s námi spolupracovat. Není potřeba mít žádné speciální schopnosti, stačí nadšení a zájem, vše ostatní tě naučíme. Kontaktuj přímo osobu, která je vždy uvedena u projektu nebo se obrať na svého přednášejícího či cvičícího, určitě tě navede správným směrem. Spoluprací na projektech si můžeš i docela dobře přivydělat.

Máš svůj vlastní projekt? Ať už je to programování mikroprocesorů, zesilovač, simulátor, 3D tiskárna nebo solární panel? Naše katedra je opravdu multioborová a najdeš zde odborníky ze všech různých oblastí. Neváhej se zeptat.

Doktorské studium

Pokud máš pocit, že ani po dokončení navazujícího magisterského studia nevíš vše, co bys vědět chtěl, je tu vždy doktorské studium. Vybrat si můžeš z již vypsaných témat nebo se domluvit na svém vlastním. Doktorské studium je jedinečnou příležitostí pracovat samostatně na velkém projektu, posunout vědecké poznání zase o kousek kupředu, naučit se nepřeberně nových věcí, ale hlavně poznat mnoho nových lidí, prozkoumat cizí země a odnést si neopakovatelné zážitky.

Kateřina Jozová - Anizotropní magnetoreologické elastomery

Vedoucí práce: Ing. František Mach, Ph.D.

Těžištěm práce je analýza magnerických a elektrických vlastností anizotropních magnetoreologických elastomerů, kompozitů složených z elastomeru dopovaného mikročásticemi feromagnetického materiálu. Kromě charakterizace materiálu však práce rozvíjí také metodu výroby pomocí voxelů (základních stavebních bloků), které umožňují vytvořit takřka libovolný výrobek. Ve svém závěru pak práce demonstruje jak dosažené materiálové vlastnosti, tak výrobní postupy na prototypu elastického transformátoru. 

Výsledky práce se staly součástí příspěvku na konferenci MARSS 2022 a byly publikovány v recenzovaném sborníku (https://doi.org/10.1109/MARSS55884.2022.9870465).

Odkaz na práci

Zpět nahoru

Jiří Muška - Lineární peristaltické čerpadlo

Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá návrhem a anlýzou lineárního peristaltického čerpdla využívajícího pro čerpání kapaliny pěti elektromagnetických aktuátorů. V rámci analýzy byla provedena měření velikosti působících sil aktuátoru na své pohyblivé jádro, oteplení aktuátoru způsobené procházejícím elektrickým proudem, průtoku vody a výsledky jsou porovnány s výsledky matematických modelů.

Odkaz na práci

 

Zpět nahoru

Vojtěch Lapuník - Elektronické digitální materiály a miniaturní roboty

Vedoucí práce: Ing. František Mach, Ph.D.

Práce rozvíjí myšlenku digitálních materiálů, funkčních materiálů tvořených unifikovanými stavebními bloky, kombinuje je s miniaturními roboty a utváří unikátní koncept rekonfigurovatelných a samosestavitelných elektronických obvodů. Každy stavební blok, tvořený elementární elektronickou součástkou, je zároveň samostatným miniaturním robotem. Blkoky se tak mohou pohybovat a spojovat do větších celků. Celý systém se pak může chovat jako sebe-organizující elektronický obvod. Práce řeší jak samotný koncept, návrh fyzických bitů (stavebních bloků) a jejich propojené, tak algoritmy sestavení elektrického obvodu z bitů, jejich optimalizaci a automatické sestavení.

O práci vyšel popularizační článek v časopisu Material Times (https://www.materialtimes.com/tema/elektronicke-digitalni-materialy.html). Výsledky byly také prezentovany na konferenci MARSS 2022 a publikovány v recenzovaném sborníku (https://doi.org/10.1109/MARSS55884.2022.9870499).

Odkaz na práci

 

 

Zpět nahoru

Ondřej Naxer - Adaptivní model chování bateriového systému pro elektromobilitu

Vedoucí práce: Ing. Lenka Šroubová, Ph.D.

Předmětem této diplomové práce bylo sestavení matematického modelu pro typický bateriový systém pro elektromobilitu, využívající reálné provozní veličiny, zhodnocující aktuální stav baterie, profil jízdy a okolní podmínky prostředí. Výstupem je optimalizovaný údaj predikující dostupný dojezd vozidla. Pro získání a zpracování potřebných podkladových dat je využita vývojová deska Raspberry Pi Pico, samotný model bateriového systému je pak realizován programově v jazyce Python.

Student za práci získal cenu děkana.

Odkaz na práci

Zpět nahoru

Ondřej Carvan - Separace el. odpadu za použití miniaturních magnetických robotů

Vedoucí práce: Ing. Jiří Kuthan

Práce je zaměřena na proof-of-concept automatické separace e-waste pomoci miniaturních robotů. Rozpracovává přitom jak samotný koncept a princip separace, návrh a výrobu separačních robotů, vizuální algoritmy trasování a plánování jejich pohybu, tak algoritmy rozpoznání a klasifikace jednotlivých složek odpadu pomocí hlubokých neuronových sítí.

Výsledky byly prezentovany na konferenci MARSS 2022 a publikovány v recenzovaném sborníku (https://doi.org/10.1109/MARSS55884.2022.9870505).

Odkaz na práci

Zpět nahoru

Martin Vítek - Zařízení pro mapování stacionárního magnetického pole v rovině

Vedoucí práce: Ing. Martin Juřík

Vyvinuté zařízení umí měřit magnetické pole v reálném čase v rozlišení 10x10 vektorů magnetické indukce nebo v režimu detailního skenování s krokem 5 mikrometrů.

Student za práci získal Cenu děkana za výjimečnou práci a publikoval jí na konferenci MARSS 2019

Odkaz na práci

 

Zpět nahoru

David Šmucr - Plně elektromagnetický kulový ventil

Vedoucí práce: Ing. Karel Pospíšil

V rámci práce byl navržen, modelován, zkonstruován a otestován inovativní typ elektrodmagnetického ventilu, u kterého je ventilová koule přímo ovládána mag. polem cívek. Tento typ ventilu má potenciál vyřešit některé nedostatky běžných kulových ventiluů.

Autor práci publikoval v rámci konference CPEE 2021.

Odkaz na práci

Zpět nahoru

Martin Šula - Elektrostatická separace zemědělských plodin

Vedoucí práce: Ing. Lenka Šroubová, Ph.D.

Diplomová práce byla zaměřena na ověření možnosti použití elektrostatické separace pro třídění zemědělských plodin. Zejména je orientována na možnost aplikace principů elektrostatické separace pro čištění zrn základní kultury od nežádoucích příměsí v podobě nečistot a semen plevelných rostlin. Na základě znalosti fyzikálních principů známých separátorů byl proveden návrh a následné sestrojení experimentálního zařízení pro ověření separovatelnosti směsí rostlinného charakteru. Experimenty byly prováděny na řadě směsí zemědělských kulturních plodin s různými materiály představujícími nečistoty v obilné mase.

Odkaz na práci

Zpět nahoru

Pavel Novotný - Modulární proudový zdroj pro elektromagnetické aktuátory

Vedoucí práce: Ing. Martin Vítek

Cílem práce bylo vytvoření zdroje proudu pro ovládání elektromagnetických aktuátorů. Byl vytvořen modulární systém, který umožňuje sestavení zdroje, pro napájení experimentu, z různých modulů. Moduly mezi sebou komunikují po sběrnivci CAN bus a mohou být ovládány z počítače.

Autor získal Cenu děkana za výjimečnou práci.

Odkaz na práci

Zpět nahoru

Petr Stašek - Návrh hlavních pohonů simulátoru padákového kluzáku

Vedoucí práce: prof. Ing. Pavel Karban, Ph.D.

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací pohonů simulátoru padákového kluzáku. Aby mohlo dojít ke správnému návrhu topologie umístění pohonů, musela být provedena analýza kinematiky pohybů pilota v sedačce. V práci je řešen i návrh řízení pohonů, který zahrnuje řešení kinematické úlohy simulátoru. Pro práci bylo ve značné míře využito technologií 3D tisku.

Odkaz na práci

 

Zpět nahoru

Richard Sivera - Pokročilé řízení servomotorů pro simulátor padákového kluzáku

Vedoucí práce: Ing. Petr Kropík, Ph.D.

Práce je zaměřena na vývoj programu pro pokročilé řízení servomotorů pomocí mikrokontroleru Arduino Mega pro simulátor padákového kluzáku. V práci je rozebírána problematika letu padákovým kluzákem, výběr vhodných servomotorů a vývoj a optimalizace řídicího sw v jazyce C++.

Odkaz na práci

Zpět nahoru